گواهی معتبر است

این گواهی با اطلاعات زیر معتبر است.

دانش پژوه:
تاریخ:
کلاس زنده: