معماری منظر

19 دوره ها
دوره متنی گیاهان محوطه و پارک

گیاهان محوطه و پارک

در هندبوک معماری منظر
6:00 ساعت
14 مرد 1402
243,000تومان
دوره متنی ضوابط طراحی گرین وال

ضوابط طراحی گرین وال

در هندبوک معماری منظر
6:00 ساعت
13 مرد 1402
250,000تومان
دوره متنی ضوابط  طراحی روف گاردن

ضوابط طراحی روف گاردن

در هندبوک معماری منظر
6:00 ساعت
13 مرد 1402
300,000تومان
دوره متنی اصول کیفی طراحی پارک

اصول کیفی طراحی پارک

در هندبوک معماری منظر
6:00 ساعت
8 مرد 1402
369,000تومان

نوع

گزینه های بیشتر